Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76244 Entries

Searching for: nasa mabuting lagay

tama, mabuti, nasa mabuting lagay: good
Tagalog: tama, mabuti, nasa mabuting lagay English: good Edit
nasà, hangad: n. aspiration.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: nasa, hangad English: aspiration Edit
nais, nasà, pita, hangad: n. desire.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: nais, nasa, pita, hangad English: desire Edit
nasà, nais, hakà, panukalà, bantâ, hangad: n. purpose.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: nasa, nais, haka, panukala, banta, hangad English: purpose Edit
nasà, nais, pita, hangad: n. wish.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: nasa, nais, pita, hangad English: wish Edit
násà: lust, desire
Tagalog: nasa English: lust, desire Edit
nása: I love these artselci. How many words can a wordsmith smith?
Tagalog: nasa English: in a sense Edit
lagay, kalagayan, tayô; kahón, sisidlan: n. case.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, kahon, sisidlan English: case Edit
lagay, kalagayan: n. category.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: category Edit
lagay, kalagayan, kabagayan: n. condition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, kabagayan English: condition Edit
lagáy: n. location.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay English: location Edit
lagay, kalagayan; tayô, katayuan: n. position.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: position Edit
tayô, lagay: n. posture.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tayo, lagay English: posture Edit
lagay, kalagayan, tayô, katayuan: n. situation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: situation Edit
lagay, kalagayan: n. temperament.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: temperament Edit
lagay, kalagayan; tayô; katayuan; pámahalaan: n. state, people, individual
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan, pamahalaan English: state, people, individual Edit
buhay, lagay, tao: n. being.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buhay, lagay, tao English: being Edit
lagay, lumagay, ilagay: Word: nakalagay
Active Verb: lumagay
Passive Verb: ilagay
English Definition: (verb) to put oneself in a certain condition (verb) to put, to place (something); to lay down something
Examples: 1) Lumagay ka naman sa lugar nya at nang maintindihan mo kung bakit niya nagawa iyon. (You put yourself in his shoes and you will understand why he did it.) 2) Ilagay mo ang libro sa mesa. (Put the book on the table.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lagay, lumagay, ilagay English: put, place, lay down Edit
hanáy; lagay, tayô, urì, taas, ayos: Kudos! What a neat way of thniikng about it.
Tagalog: hanay, lagay, tayo, uri, taas, ayos English: range Edit
mabuti, butihin: adj. good.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabuti, butihin English: good Edit
mabuti, magaling: adj. well.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabuti, magaling English: well Edit
mabuti: fine
Tagalog: mabuti English: fine Edit
englist: well
Tagalog: mabuti English: well Edit
SFzhUdBlC: Super jzazed about getting that know-how.
Tagalog: mabuti English: grbeoanijruxep Edit
mabuti: I'm fine, thank you.
Mabuti ako, salamat.
Tagalog: mabuti English: fine Edit
mabuti: A nice girl.
mabuting bababe.
Tagalog: mabuti English: nice Edit
masa: Word: masa
English Definition: (noun) dough
Notes: Spanish
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: masa English: dough Edit
tapay, masa: n. dough.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tapay, masa English: dough Edit
masa, halò, lahok: n. mash.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: masa, halo, lahok English: mash Edit
masa; misa; bunton, salansan: n. mass.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: masa, misa, bunton, salansan English: mass Edit
mabutó, butuhan: a. bony.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabuto, butuhan English: bony Edit
inam, buti, igi, gandá: n. comeliness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: inam, buti, igi, ganda English: comeliness Edit
kabutihan, buti: n. goodness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kabutihan, buti English: goodness Edit
inam, buti, igi: n. exquisiteness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: inam, buti, igi English: exquisiteness Edit
bote, botelya, praskó: n. pode
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bote, botelya, prasko English: bottle Edit
buti: adj. good.
Tagalog: buti English: fine Edit
buti: good
Tagalog: buti English: good Edit
buti: good
Tagalog: buti English: good Edit
bóte: ikakaayos
Tagalog: bote English: bottle Edit
buti: Good
Tagalog: buti English: good Edit
kabutíhan: goodness
Tagalog: buti, kabutihan English: good, goodness Edit
sa, sa loob: prep. into.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: sa, sa loob English: into Edit
sa, sa ibabaw: prep. on.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: sa, sa ibabaw English: on Edit
sa, upáng: prep. to.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: sa, upang English: to Edit
sa: prep. unto.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: sa English: unto Edit
sa, ni, ng, sa pamamagitan: prep. by.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: sa, ni, ng, sa pamamagitan English: by Edit
sa, kay: prep. for.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: sa, kay English: for Edit
sa: Word: sa
English Definition: (part) non-focus locative phrase marker
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: sa English: non-focus locative phrase marker Edit
bWQnabOzXHPceKjQow: Now I know who the brainy one is, I'll keep looinkg for your posts.
Tagalog: sa English: xndbubqsguhzuimiq Edit
sa: inquiries
Tagalog: sa English: inquiries Edit
sa, sa boong..., sa gitnâ, sa pamamagitan ng: This is a really intgelilent way to answer the question.
Tagalog: sa, sa boong..., sa gitna, sa pamamagitan ng English: through Edit
IlqOLexM: It's imieratpve that more people make this exact point.
Tagalog: sa English: kami Edit
sa: to
Tagalog: sa English: to Edit
bot: bot
Tagalog: bot English: Edit
bota, magbota: Word: bota
Active Verb: magbota
English Definition: (noun) boots, rainboots
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: bota, magbota English: boots, rainboots Edit
bota: n. boot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bota English: boot Edit
butó: n. bone, seed.
Tagalog: buto English: bone, seed Edit
boto, bumoto, iboto: Word: boto
Active Verb: bumoto
Passive Verb: iboto
English Definition: 1) vote (noun) 2) to vote -- BUMOTO (verb) 3) to vote for someone -- IBOTO (verb)
Examples: 1) Bumoto tayo sa darating na halalalan. (Let's vote in the coming elections.) 2) Iboto natin ang magaling na kandidato. (Let's vote for the good candidate.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: boto, bumoto, iboto English: vote, vote, vote for Edit
balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa paghahalalan: n. ballot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa paghahalalan English: ballot Edit
butó: n. bone.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buto English: bone Edit
butó, punglâ: n. pip.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buto, pungla English: pip Edit
matwid sa pagboto, boto, pagtungkol: n. suffrage.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: matwid sa pagboto, boto, pagtungkol English: suffrage Edit
buto: penis
Tagalog: buto English: penis Edit
boto: Kuto
Tagalog: boto English: disorder Edit
buto: Seeds
Tagalog: buto English: bone Edit


Add the English word nasa mabuting lagay
Add the Tagalog word nasa mabuting lagay

English entries searched: nasa mabuting lagay, nasa, mabuting lagay, nasa mabuting, lagay, mabuting, nasa mabuting lagae, nasa mabuting laga, mabuting lagae, mabuting laga, nasa mabute, nasa mabut, lagae, laga, mabute, mabut
Tagalog entries searched: nasa mabuting lagay, nasa, mabuting lagay, nasa mabuting, lagay, mabuting, nasa mabutin, nasa mabuti, mabutin, mabuti, masa mabuting lagay, masa, masa mabuting, masa mabutin, masa mabuti, nasa mabutg lagay, mabutg lagay, nasa mabutg, mabutg, nasa mabut, mabut, nasa mabutg lagayin, nasa mabutg lagayhin, nasa mabutg lagyin, nasa mabutg lagyhin, mabutg lagayin, mabutg lagayhin, mabutg lagyin, mabutg lagyhin, nasa mabutgin, nasa mabutghin, nasa mabtgin, nasa mabtghin, mabutgin, mabutghin, mabtgin, mabtghin, nasa mabuthin, nasa mabtin, nasa mabthin, mabuthin, mabtin, mabthin, nasa mabuta, nasa mabute, nasa mabuto, nasa mabutu, mabuta, mabute, mabuto, mabutu, masa mabut, masa mabuta, masa mabute, masa mabuto, masa mabutu, nasa mabutg lagaya, nasa mabutg lagaye, nasa mabutg lagayi, nasa mabutg lagayo, nasa mabutg lagayu, nasa mabutg lagayh, nasa mabutg lagayha, nasa mabutg lagayhe, nasa mabutg lagayhi, nasa mabutg lagayho, nasa mabutg lagayhu, nasa mabutg lagy, nasa mabutg lagya, nasa mabutg lagye, nasa mabutg lagyi, nasa mabutg lagyo, nasa mabutg lagyu, nasa mabutg lagyh, nasa mabutg lagyha, nasa mabutg lagyhe, nasa mabutg lagyhi, nasa mabutg lagyho, nasa mabutg lagyhu, mabutg lagaya, mabutg lagaye, mabutg lagayi, mabutg lagayo, mabutg lagayu, mabutg lagayh, mabutg lagayha, mabutg lagayhe, mabutg lagayhi, mabutg lagayho, mabutg lagayhu, mabutg lagy, mabutg lagya, mabutg lagye, mabutg lagyi, mabutg lagyo, mabutg lagyu, mabutg lagyh, mabutg lagyha, mabutg lagyhe, mabutg lagyhi, mabutg lagyho, mabutg lagyhu, nasa mabutga, nasa mabutge, nasa mabutgi, nasa mabutgo, nasa mabutgu, nasa mabutgh, nasa mabutgha, nasa mabutghe, nasa mabutghi, nasa mabutgho, nasa mabutghu, nasa mabtg, nasa mabtga, nasa mabtge, nasa mabtgi, nasa mabtgo, nasa mabtgu, nasa mabtgh, nasa mabtgha, nasa mabtghe, nasa mabtghi, nasa mabtgho, nasa mabtghu, mabutga, mabutge, mabutgi, mabutgo, mabutgu, mabutgh, mabutgha, mabutghe, mabutghi, mabutgho, mabutghu, mabtg, mabtga, mabtge, mabtgi, mabtgo, mabtgu, mabtgh, mabtgha, mabtghe, mabtghi, mabtgho, mabtghu, nasa mabuth, nasa mabutha, nasa mabuthe, nasa mabuthi, nasa mabutho, nasa mabuthu, nasa mabt, nasa mabta, nasa mabte, nasa mabti, nasa mabto, nasa mabtu, nasa mabth, nasa mabtha, nasa mabthe, nasa mabthi, nasa mabtho, nasa mabthu, mabuth, mabutha, mabuthe, mabuthi, mabutho, mabuthu, mabt, mabta, mabte, mabti, mabto, mabtu, mabth, mabtha, mabthe, mabthi, mabtho, mabthu, buting lagay, nasa mabuteng, buting, mabuteng, nasa mabuten, butin, mabuten, buti, sa mabuting lagay, sa, sa mabuting, masa mabuteng, sa mabutin, masa mabuten, sa mabuti, butg lagay, nasa mabotg, butg, mabotg, nasa mabot, but, mabot, nasa mabutg lagayen, nasa mabutg lagayhen, nasa mabutg lagyen, nasa mabutg lagyhen, butg lagayin, mabutg lagayen, butg lagayhin, mabutg lagayhen, butg lagyin, mabutg lagyen, butg lagyhin, mabutg lagyhen, nasa mabutgen, nasa mabutghen, nasa mabtgen, nasa mabtghen, butgin, mabutgen, butghin, mabutghen, btgin, mabtgen, btghin, mabtghen, nasa mabuthen, nasa mabten, nasa mabthen, buthin, mabuthen, btin, mabten, bthin, mabthen, buta, bute, buto, butu, sa mabut, masa mabot, sa mabuta, sa mabute, sa mabuto, sa mabutu, butg lagaya, butg lagaye, butg lagayi, butg lagayo, butg lagayu, butg lagayh, butg lagayha, butg lagayhe, butg lagayhi, butg lagayho, butg lagayhu, butg lagy, butg lagya, butg lagye, butg lagyi, butg lagyo, butg lagyu, butg lagyh, butg lagyha, butg lagyhe, butg lagyhi, butg lagyho, butg lagyhu, nasa mabotgh, butga, butge, butgi, butgo, butgu, butgh, mabotgh, butgha, butghe, butghi, butgho, butghu, btga, btge, btgi, btgo, btgu, btgha, btghe, btghi, btgho, btghu, nasa maboth, buth, maboth, butha, buthe, buthi, butho, buthu, bta, bte, bti, bto, btu, btha, bthe, bthi, btho, bthu, buteng, buten, sa mabuteng, sa mabuten, botg, bot, butg lagayen, butg lagayhen, butg lagyen, butg lagyhen, butgen, butghen, btgen, btghen, buthen, bten, bthen, sa mabot, botgh, both

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.